องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง และจากการแข่งขันทางการตลาดที่มีอยู่สูง ทำให้เราได้มีคอมพิวเตอร์ดีๆ ราคาประหยัดที่เหมาะกับการใช้งานของตัวเองได้โดยง่าย และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น เราควรจะศึกษาอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆในเรื่อง ราคา เสปค รุ่น ยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ให้พอเข้าใจก่อนการเลือกซื้อ เพื่อจะได้มาซึ่งความคุ้มค่าจากเงินที่เราต้องเสียไปองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนด้วยกันคือ
1 Hardware  คืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จับต้องได้ ซึ่งรวมกันเป็นคอมพิวเตอร์ เช่น CPU MB RAM HDD เป็นต้น
2 Software  คือ ระบบปฎิบัติการต่างๆ เช่น วินโดว์ XP Win7  ลีนุกซ์ เป็นต้น โปรแกรมใช้งาน ฯลฯ
3 Peopleware คือ บุคลากรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ คอยจัดการ และสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

Hardware

เมนบอร์ด (Mainboard) หรือ มาเทอร์บอร์ด(Motherboard)
เป็นแผงวงจรที่รวบรวมอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน เป็นเสมือนศูนย์กลางการเชื่อมต่อและทำงานของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เช่น CPU RAM Harddisk การ์ดต่างๆ ฯลฯ


ชิปเซต ( Chipset )
ชิปเซต เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นหนึ่งที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชิปเซตมีด้วยกัน 2 แบบคือ North Bridge และ South Bridge
 
North Bridge
ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงจำพวก CPU RAM และ Graphiccard
South Bridge
 ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่มีความเร็วต่ำเช่น ฮาร์ดดิส Printer CD-ROM และพอร์ทต่างๆของคอมพิวเตอร์เช่น USB SATA เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น สำหรับค่ายที่ผลิตชิปเซตจะมีหลายค่ายเช่น ของ Intel , SiS , AMD ,VIA , เป็นต้น

ซีพียู (CPU หรือ Central Processing Unit )
คือ หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณคำสั่งต่างๆ ตามชุดคำสั่งจากซอฟต์แวร์ ที่แข่งขันกันในตลาดตอนนี้มี 2 ค่ายคือ INTEL และ AMD


แรม (RAM หรือ Random-Access Memory)
คือหน่วยความจำชั่วคราว ซึ่งเป็นหน่วยความจำหลักที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลเพื่อส่งผ่านให้ CPU ระหว่างการประมวลผล เปรียบเสมือนโต๊ะทำงานสำหรับนำงานต่างๆมาวางบนโต๊ะ ยิ่งพื้นที่มากก็จะสามารถทำงานได้มากและรวดเร็วขึ้น
ฮาร์ดดิส ( Hard Disk )
เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถาวร ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ได้มากมาย เช่นโปรแกรมต่างๆ ไฟล์งาน รูปภาพ เพลง หนัง ฯลฯ ฮาร์ดดิสจะแตกต่างจากแรมซื่งจะเก็บข้อมูลเพียงชั่วคราว เมื่อปิดเครื่องข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไป แต่ฮาร์ดิสไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงข้อมูลก้อยังคงอยู่ถาวร

การ์ดจอ (Video Card หรือ Graphic card) 
ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลกราฟฟิกและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือรูปภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นทั้งการ์ดจอและจอภาพจะต้องทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีเพื่อแสดงผลออกมาทางจอภาพ การ์ดจอมีทั้งแบบ ออนบอร์ด(ติดตั้งบนเมนบอร์ด) และแบบ การ์ดจอแยกที่ติดตั้งที่สล๊อต AGP หรือ PCI-Express

การ์ดเสียง ( Sound Card )
เป็นอุปกรณ์ชิป ( Chip ) ที่ประมวลผลด้านเสียงโดยเฉพาะจะทำหน้าทีประมวลผลข้อมูลดิจิตอล ( Digital ) และอนาล๊อก (Analog ) สามารถแยกส่วนประกอบของการ์ดเสียง ได้ดังนี้คือ ส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ส่วนที่แปลงสัญญาณระหว่างดิจิตอลและอนาล๊อค ส่วนบันทึกข้อมูล และส่วนที่ต่อกับอุปกรณ์ภายนอก มี ลำโพง หรือไมโครโฟน เป็นต้น การ์ดเสียงก็มีทั้งแบบออนบอร์ด และการ์ดแยกเช่นกัน   

อุปกรณ์ INPUT OUTPUT เช่น จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ลำโพง เป็นต้น


 Software

ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ เสียง เป็นต้น

ชนิดของ Software มีด้วยกัน 2 ชนิด

1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก หน่วยความจำ และหน่วยประมวลผล ในการทำงานของคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีการดำเนินงานกับอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น ดังนั้นจึงต้องมีซอฟต์แวร์ระบบเพื่อใช้ในการจัดการระบบ หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบคือ
  • ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก (Input Output)
  • ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ
  • ใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่าง คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐานที่เห็นกันทั่วไป แบ่งออกเป็นระบบปฏิบัติการ และตัวแปลภาษา ซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภทนี้ทำให้เกิดพัฒนาการประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

  • ระบบปฎิบัติการ  (Operating System : OS)
ระบบปฎิบัติการ เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการที่ Microsoft เขียนขึ้นมาใช้งาน ในอดีตระบบปฎิบัติการ จะเป็น DOS (Disk Operating System) พัฒนามาเป็น WIN95 WIN98 WINME WINXP VISTA จนปัจจุบันจะเป็น WINDOW 7
แต่ก็ยังมีระบบปฎิบัติการที่บริษัทอื่นๆเขียนขึ้นมาใช้งานเฉพาะด้านอีก เช่น Linux , Unix , Mac OS  เป็นต้น
ความรู้เพิ่มเติม
  •  ตัวแปลภาษา
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดคำสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้

ภาษาระดับสูงซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาโลโก เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

การที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำให้มีการใช้งานคล่องตัวขึ้น จนในปัจจุบันสามารถนำคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ติดตัวไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก

การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งอาจเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีผู้พัฒนาเพื่อใช้งานทั่วไปทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของตน


Peopleware

คือ บุคลากร  หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อ ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้

ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้ที่เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน

โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตาม แผนผังที่นักวิเคราะห์ ระบบได้เขียนไว้

ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ


PC  NOTEBOOK